Reglement – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Biblioteket > Låner på biblioteket > Reglement

Reglement for benyttelse af Biblioteket på Frederiksberg Campus

Læs om reglerne for at bruge bibliotekets mange tilbud 

Benyttelse på biblioteket

 • Biblioteket står til rådighed for enhver for benyttelse på stedet.
 • Normalt vil alt tilgængeligt materiale kunne ses på stedet. Enkelte kostbare værker er dog forbeholdt forskningsformål og benyttelse tillades efter individuel vurdering. Visse værker kan være forbeholdt studerende og ansatte ved Det Biovidenskabelige Fakultet (LIFE).
 • Brug af Internetadgange på biblioteket er forbeholdt LIFE relaterede emneområder.
 • Brugerne skal overholde ophavsretslovene i forbindelse med brug af biblioteket.
 • Biblioteket kan ikke gøres ansvarlig for skader opstået på grund af IT nedbrud eller fejlagtige oplysninger i materialerne.
 • Alle brugere skal overholde bibliotekets reglement.Til toppen

Låneroprettelse

 • Lån af materiale kan kun ske efter oprettelse som låner i bibliotekets lånerregister.
 • Låneren forpligter sig herved til at overholde bibliotekets reglement.
 • Alle over 18 år, der er i besiddelse af dansk sundhedskort kan oprettes som låner.
 • Sundhedskort bruges som lånerkort af studerende og eksterne lånere.
 • Personer med tilknytning til fakultetet, som ikke er i besiddelse af et dansk sundhedskort, kan registreres som låner mod at en person, der tegner institutionen/firmaet, underskriver et kautionsbevis.
 • Personer, der ikke opfylder ovennævnte betingelser, kan benytte bibliotekets materialer på stedet.
 • Navne- og adresseændringer skal straks meddeles biblioteket.
 • Studerende ved LIFE skal blot meddele ændringer til Folkeregistret, som videregiver oplysningerne.
 • Lånerkortet er personligt og man hæfter for de lån, der registreres ved brug af kortet, medmindre biblioteket har fået besked på at, kortet er bortkommet.

Hvis lånerkortet er bortkommet skal biblioteket straks underrettes, så kortet kan spærres. Til toppen

Lån og aflevering

 • Materialer, som er mere end 100 år gamle, samt materiale af særlig karakter, som f.eks. håndbøger og bibliografier, udlånes ikke.
 • Bibliotekets materiale må ikke tages ud af biblioteket uden at være udlånsregistreret.
 • Lånt materiale skal returneres i ubeskadiget stand.
 • Der må ikke skrives noter eller streges i materialet.
 • Beskadiget materiale skal erstattes på samme måde som bortkommet materiale.
 • Ved postforsendelse skal materialet emballeres forsvarligt, så det ikke beskadiges.
 • Låneren afholder alle udgifter ved returnering.
 • Biblioteket kan erstatte et lån med en betalt fotokopi, hvis det skønnes at være billigere for låneren end at skulle returnere lånt materiale.
 • Kvittering for aflevering kan udstedes efter anmodning.

Låneretten

En låner kan udelukkes fra lån, såfremt vedkommende i gentagne tilfælde ikke afleverer lånt materiale eller returnerer materialet i beskadiget stand, jævnfør Lov om biblioteksvirksomhed. Til toppen

Lånetider, fornyelser og hjemkaldelser

 • Låneren har selv ansvaret for at aflevere lånt materiale til tiden.
 • Bøger kan lånes i 1 måned (dog kun 14 dage, hvis bogen er reserveret ved udlån).
 • Tidsskrifter og software kan lånes i 14 dage (dog kun 7 dage, hvis tidsskriftet/softwaren er reserveret ved udlån).
 • Biblioteket forbeholder sig ret til at ændre lånefristerne på enkelte materialer, hvor dette skønnes hensigtsmæssigt.
 • Materiale, der ikke er bestilt af andre kan fornys - dog max. 3 måneder for bøger og 6 uger for tidsskrifter.
 • Materiale lånt fra andre biblioteker følger de regler, det långivende bibliotek fastsætter.

Erstatning

 • Bortkomne eller beskadigede materialer skal erstattes af låneren.
 • Hvis udlånte materialer afleveres i beskadiget stand, eller de af låneren erklæres for bortkomne, skal låneren erstatte biblioteket de udgifter, der påføres biblioteket til genanskaffelse eller reparation samt de omkostninger, der er forbundet med at gøre materialet klar til udlån. Erstatningen skal betales uanset om låneren er skyld i, at tilbagelevering enten ikke kan ske eller kun kan ske i beskadiget stand.

Hjemkaldelsesgebyrer og erstatning

 • 2 dage inden udløbsfrist får låner en mail om afleveringsfrist.:
 • 1. rykker: kr. 25,- pr. enhed.
 • 2. rykker: kr. 50,- pr. enhed.
 • 3. rykker: kr. 150,- pr. faktura
 • Omkostninger i forbindelse med bortkomst af materialet: kr. 300,- pr bog. Dertil lægges bogens pris. Erstatningsprisen udgør genanskaffelsesprisen for materialet samt de omkostninger, der er forbundet ved at gøre materialet klar til udlån igen. Biblioteket forbeholder sig ret til at fastsætte skønnet erstatningspris i de tilfælde, hvor prisen kun vanskeligt kan findes.
 • Omkostninger ved regningsudskrivelse skal betales, uanset om materialet afleveres eller ej.
 • Forfaldne regninger overdrages til Inddrivelsesenheden, Skat, København i henhold til Statens regler for inddrivelse af gæld. Der tillægges et oprettelsesgebyr, som skal betales af skyldneren. Det skyldige beløb kan inddrives gennem lønindeholdelse, udpantning eller udlæg i brugerens overskydende skat.
 • Se endvidere vores prisliste
 • Låner er selv ansvarlig for at overholde afleveringsfristen

Publikumslokaler

 • Tasker, mapper og overtøj kan anbringes i garderoben.
 • Rygning er ikke tilladt.
 • Mobiltelefon skal stå på lydløs - vis hensyn - tal dæmpet.
 • Udvis generelt hensyn ved at føre dæmpet samtale - især som gruppe.
 • Dyr må ikke medtages.

Brugere, der ikke respekterer god ro og orden, eller ikke følger personalets henvisninger, kan bortvises fra biblioteket.

Til toppen